ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 11 – ஐ பற்றி திருத்தங்கல்லை சேர்ந்த திரு.பெரியசாமி அவர்களின் கருத்து…

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 11 – ஐ பற்றி திருத்தங்கல்லை சேர்ந்த திரு.பெரியசாமி அவர்களின் கருத்து…

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11 27.08.2018 அன்று ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஏழாம் நாள் வகுப்பு சென்னை Le Royal Meridian Hotel – ல் வைத்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் போது எடுத்த படங்கள்…      

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11 ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஆறாம் நாள் வகுப்பு 26.08.2018 அன்று சென்னையில் சில வீடுகளுக்கு சென்று கள ஆய்வு செய்து பின் Raintree Hotel – ல் வைத்து பார்த்த இடங்கள் சம்பந்தமாக கலந்துரையாடல் செய்த போது எடுத்த படங்கள்…     

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி-11 (26-08-17)

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி-11 ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஆறாம் நாள் வகுப்பு 26.08.2018 அன்று சென்னையில் சில வீடுகளுக்கு சென்று கள ஆய்வு செய்து பின் Raintree Hotel – ல் வைத்து பார்த்த இடங்கள் சம்பந்தமாக கலந்துரையாடல் செய்த போது எடுத்த படங்கள்…  

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 10 (20.08.18)

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 10 சென்னை ராமாடா பிளாசா (PR Grand) ஹோட்டலில் வைத்து (20.08.2018) திங்கள்கிழமை அன்று ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 10 – ல் பயிற்சி பெற்ற ஆண்டாள் வாஸ்து நிபுணர்களுடன் சிறப்பு பயிற்சியின் போது எடுத்த படங்கள்…