பண ஈர்ப்பு விதி – 77 பண வரவுக்கு செலவு எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ அதைவிட முக்கியம் அது வரும் வழி…. வினை விதித்தவன் வினை அறுப்பான் திணை விதித்தவன் திணை அறுப்பான்